Οπίσθια ψαλίδια μαζί με υποπλαίσιο ASR set και beaks τα οποία τοποθετούνται σε Honda Civic Ek, χρονολογία από το 1996 έως το 2000